PRIVATLIVSPOLITIK FOR KUNDER HOS PROTECT A/S

Denne Privatlivspolitik er fastlagt af PROTECT A/S (samlet betegnet ”PROTECT”, ”vi”, ”os” eller ”vores” i denne Privatlivspolitik) og gælder for PROTECT A/S’ virksomhed.

1. Om PROTECT A/S
PROTECT er en international virksomhed, som producerer produkter til sikring mod tyveri og røveri.

I forbindelse med driften af vores virksomhed indsamler og behandler vi personoplysninger med henblik på opfyldelse af de formål, der er beskrevet i denne Privatlivspolitik. PROTECT er dataansvarlig i forhold til behandlingen af personoplysningerne til disse formål.
2. Kontaktoplysninger
Hvis du har spørgsmål til denne Privatlivspolitik eller til vores behandling af personoplysninger som led i driften af vores virksomhed, kan du kontakte os her:

PROTECT A/S
Hasselager Centervej 5
8260 Viby J

Telefon: 86 72 18 81

E-mail: info@protectglobal.com
3. Hvilke kategorier af personoplysninger indsamles?
Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website, servicesystemer eller app, indsamles sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, eller hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev.

PROTECT vil typisk indsamle følgende oplysninger:
 • Navn, e-mailadresse, fysisk adresse (hvis relevant), telefonnummer (hvis relevant), IP-adresse og i visse tilfælde geolokation og sprog.
 • Dine eventuelle købsoplysninger. Fx dine personoplysninger som angivet ovenfor, virksomhedsnavn (hvis relevant), leveringsoplysninger såsom leveringsadresse (hvis forskellig fra fysisk adresse), ordreoplysninger såsom navn, mængde, produktnavn, produktets serienummer, antal, købsdato og forhandleroplysninger, betalingsoplysninger og vennehenvisning (hvis relevant).
 • Anmodninger om kundeservice og teknisk bistand, der indeholder dine personoplysninger som angivet ovenfor, produktets serienummer, oplysninger om produktgaranti, købssted og andre relevante oplysninger, som PROTECT kan anmode om som led i dit kundeforhold hos os.
 • Vi behandler dine indkøbsordrer, gennemfører købstransaktioner, sikrer levering af købte varer og behandler eventuelle returvarer. Denne behandling er nødvendig for at kunne gennemføre en aftale, som du evt. er part i.
 • Oplysninger om den måde, hvorpå du navigerer i og mellem vores hjemmesider og de ressourcer, som du skaffer dig adgang til, information om din computer, enhed og browser, herunder i nogle tilfælde din IP-adresse, browsertype og anden hardware- og software-information. Hvis du tilgår vores hjemmeside fra en mobilenhed, kan vi også indsamle et unikt identifikationsnummer tildelt din enhed.
Derudover behandler vi dine personoplysninger efter følgende principper:
 • Vi indsamler kun personoplysninger til specificerede og legitime formål
 • Vi indsamler ikke personoplysninger ud over, hvad der er nødvendigt
 • Vi anvender ikke personoplysninger til andet end det formål, hvortil de er indsamlet
 • Vi overfører ikke personoplysninger til tredjepart med mindre, vi har fået forudgående samtykke
 • Vi vil gøre vores bedste for at sikre, at oplysningerne er opdaterede, ved at opfordre dig til at kontrollere dine personoplysninger med jævne mellemrum
 • Vi vil foretage de behørige tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte dine personoplysninger mod hændelig eller ulovlig ødelæggelse eller hændeligt tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang samt mod alle andre former for ulovlig behandling
 • Medmindre det er anført, gemmer vi ikke personoplysninger længere end nødvendigt for at opfylde det formål, hvortil de indsamles eller viderebehandles, eller som er påkrævet ved lov
4. Sådan bruger vi dine personoplysninger

PROTECT behandler udelukkende dine personoplysninger, i det omfang det er nødvendigt i forbindelse med dit kunde-, leverandør- eller samarbejdsforhold (idet der i hvert enkelt tilfælde tages højde for eventuelle interesser) eller i henhold til gældende ret.

Oprettelse og administration af dit kundeforhold med PROTECT som led i driften af vores virksomhed, herunder fakturering, inkasso, markedsføring, statistik mv. Alle statistikker og analyser udarbejdes i anonymiseret format og indeholder derfor ikke oplysninger, der kan henføres direkte til dig som person. PROTECT kan desuden i forbindelse med kundeadministrationen behandle oplysninger om vores kontaktpersoner hos vores kunder.

Administration af leverandør- og samarbejdsforhold

PROTECT behandler dine personoplysninger i forbindelse med administration af leverandør- og/eller samarbejdsforhold, hvor du er leverandør eller samarbejdspartner eller er kontaktperson hos en leverandør eller en samarbejdspartner, som PROTECT arbejder sammen med som led i driften af vores virksomhed, herunder opretholdelse af vores CRM-register med information om vores kontaktpersoner hos vores leverandører og samarbejdspartnere.

Drift og vedligehold af vores hjemmesider

Tilvejebringelsen af vores onlineydelser på vores hjemmesider, herunder for at understøtte den løbende evaluering og forbedring af vores hjemmesider.

Overholdelse af gældende love og regler

Overholdelse af love og regler, som PROTECT er underlagt i forbindelse med driften af virksomheden eller til opfyldelse af forskellige indberetnings- eller oplysningsforpligtelser i henhold til gældende love og regler, som påhviler PROTECT, herunder blandt andet vores produktionsstatistik og kvalitetskontrol.

Cookies

Vi anvender cookies og lignende teknologier som f.eks. pixel og andre identifikationer for at huske dine præferencer, med henblik på at forstå, hvordan vores websites, servicesystem og apps bruges og til at tilpasse vores markedsføring. En cookie er en lille tekstfil, der placeres på din computer eller mobile enhed, når du besøger et website, og som gør os i stand til at: (1) genkende din computer, (2) gemme dine præferencer og indstillinger, (3) forstå vores websites, du har besøgt, (4), forbedre brugeroplevelsen ved at levere og måle effektiviteten af indhold og annoncer målrettet dine interesser, (5) foretage søgninger og analyse og (6) bistå med sikkerhedsmæssige og administrative funktioner. Nogle cookies placeres i browserens cache, mens cookies forbundet med Flash-teknologier gemmes sammen med dine Adobe Flash Player-filer. Pixel er små elektroniske mærkater med en unik identifikation integreret på websites, onlineannoncer og/eller e-mails, der er udviklet til at: (1) indsamle forbrugsinformationer såsom eksponeringer for annoncer eller klik og åbning af e-mails, (2) måle annoncens popularitet og (3) få adgang til bruger-cookies. Vi kan også indsamle oplysninger ved hjælp af andre metoder, efterhånden som vi indfører yderligere teknologier.

PROTECT anvender ikke dine personoplysninger til at træffe afgørelser, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.

PROTECT bestræber sig på at sikre, at alle personoplysninger, vi behandler, er korrekte og opdaterede. Vi beder dig derfor om altid at underrette os om eventuelle ændringer i dine forhold (fx ændring af adresse eller betalingsoplysninger), således at vi kan sikre, at oplysningerne altid er korrekte og opdaterede.

5. Juridisk grundlag for behandling af dine personoplysninger
PROTECT behandler som udgangspunkt oplysningerne om dig på et af følgende grundlag: (1) Du har givet dit samtykke til behandling af dine personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med PROTECT (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) hensynet til vores legitime interesser, dvs. de formål, der er beskrevet ovenfor, (GDPR art. 6, stk. 1, litra f), og/eller (4) opfyldelse af en juridisk forpligtelse, som PROTECT er pålagt (GDPR art. 6, stk. 1, litra c). Der kan desuden være situationer, hvor vi behandler dine personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til dine interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).
6. Udlevering af dine personoplysninger til tredjeparter

Vi sælger ikke dine personoplysninger til og udveksler ikke sådanne data med tredjeparter undtagen i det omfang, der er angivet i denne Privatlivspolitik.

Vi kan udlevere dine personoplysninger til tredjeparter i det omfang, det kræves af lovgivningen, en retskendelse eller en afgørelse truffet af en kompetent offentlig myndighed og med henblik på retshåndhævelse. Derudover kan vi dele dine personoplysninger med følgende tredjeparter:

 1. Tredjepartsleverandører, der udfører ydelser på vores vegne, herunder fakturering, salg, marketing, it-support, reklame, analyse, markedsresearch, kundeservice, produktservice, produktion, forsendelse og opfyldelse af bestillinger, datalagring, validering, sikkerhed, forebyggelse af svindel, behandling af betalinger og juridiske tjenester. Sådanne tredjepartsleverandører har adgang til at udføre sådanne tjenester, men må ikke bruge dine personoplysninger til andre formål.
 2. Andre tredjeparter under forudsætning af dit samtykke. Når vi videregiver dine personoplysninger til tredjepart, tager vi alle rimelige forholdsregler for at sikre, at sådanne tredjeparter er bundet af fortroligheds- og databeskyttelsesforpligtelser med hensyn til beskyttelse af dine personoplysninger. Videregivelsen sker i overensstemmelse med lovgivningsmæssige krav, herunder om indgåelse af databehandleraftaler med relevante parter for at sikre, at personoplysninger udelukkende behandles i overensstemmelse med vores instruktioner, gældende lovgivning og forskrifter og til de formål, der specificeres af os, og for at sikre passende sikkerhedsforanstaltninger.
7. Opbevaring af dine personoplysninger

Vi opbevarer ikke dine oplysninger længere end nødvendigt til de formål, hvortil de indsamles. Det tidsrum, vi opbevarer oplysningerne, afhænger af de formål, hvortil vi indsamler og bruger dem.

Personoplysninger vedrørende dit køb og oplysninger om produktgaranti opbevares og behandles i en periode på fem (5) år fra købsdatoen, medmindre du har udvidet garantiperioden, eller sådanne data behandles lovligt til andre formål såsom at give dig personlige fordele eller personlig direkte markedsføring med dit samtykke eller for at forfølge vores juridiske krav, hvortil opbevaring af sådanne oplysninger anses for nødvendig.

Personoplysninger vedrørende vores levering af direkte markedsføring til dig opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, hvor du senest har været aktiv ved oprettelse af vores markedskommunikation eller på anden måde viser interesse for en sådan kommunikation.

Personoplysninger relateret til din brug af vores apps og servicesystem opbevares og behandles i en periode på tre (3) år fra den dato, du senest har været aktiv.

Relevante personoplysninger slettes efter udløbet af ovennævnte perioder, medmindre sådanne oplysninger lovligt kan opbevares og behandles til andre formål, som vi har juridisk grundlag for. Når der ikke længere er behov for dine personoplysninger, vil vi sikre, at de slettes på en sikkerhedsmæssigt forsvarlig måde.

8. Dine rettigheder

Du har til enhver tid ret til at gøre dine rettigheder efter den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning gældende. Du kan blandt andet anmode om indsigt i de personoplysninger, som PROTECT er i besiddelse af, samt gøre indsigelse mod behandlingen af oplysningerne. Endvidere kan du anmode om berigtigelse eller sletning af eventuelle ukorrekte oplysninger om dig selv, trække et samtykke til behandling af dine personoplysninger tilbage samt gøre din ret til dataportabilitet gældende.

Hvis du ønsker at gøre én eller flere af dine rettigheder gældende, bedes du kontakte os på [info@protectglobal.com]. Din anmodning vil blive behandlet i overensstemmelse med den til enhver tid gældende databeskyttelseslovgivning.

Klage over vores behandling af dine personoplysninger kan ske til:

Datatilsynet

Borgergade 28, 5.

1300 København K

E-mail: dt@datatilsynet.dk

9. Opdateringer
PROTECT evaluerer og opdaterer løbende denne Privatlivspolitik. Du bør derfor regelmæssigt tjekke denne Privatlivspolitik for eventuelle ændringer, som kan have betydning for behandlingen af dine personoplysninger.